Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en deelnemersreglement De Streekmarkt

Aanmelding en betaling

 • Aanmelden kan alleen via onze site http://www.destreekmarkt.nl. U kunt meerdere markten en stroomaansluitingen tegelijk reserveren, maar ook per markt, uiterlijk 2 weken voor de marktdag.
 • Alleen wanneer u een bevestiging per mail hebt ontvangen hebt u recht op een plaats / kraam op de markt.
 • Annulering kan alleen per e-mail.
 • Annuleren is gratis tot 3 weken (15 werkdagen) voor het begin van de Streekmarkt. Bij annuleren later dan 15 werkdagen voor begin van de Streekmarkt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij tijdige annulering worden betaalde bedragen uiteraard teruggestort.
 • Bij te late betaling kan het recht op de plaats vervallen.
 • Huurprijs is inclusief kraam. Ook indien u met een eigen kraam of wagen komt geldt het tarief inclusief kraam.
 • Vermelde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Voorafgaand aan de markt

 • Opbouwen, laden en lossen kan tussen 09:00 en 10:30 uur. Daarna moeten auto’s, busjes en vrachtwagens van deelnemers worden verwijderd. Het is alleen mogelijk uw auto in de Utrechtse en Hilversumse binnenstad te parkeren tegen betaling. Er zijn gratis gebieden, buiten de centra. Raadpleeg daarvoor de informatiesites van Utrecht of Hilversum.
 • De Streekmarkt organisatie levert standaard kramen van 3,30 x 0.80 meter met dak. Het stageld is gebaseerd op een kraam van deze maat.
 • Kramen die -na afloop van de opbouwtijd – zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven, vervallen aan de Streekmarkt organisatie. Onderverhuur of doorverhuur is niet mogelijk.
 • Ruilen van standplaats is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de organisatie.
 • Het artikel / assortiment waarmee u zich inschrijft moet gelijk zijn aan hetgeen u op de Streekmarkt aanbiedt. Dit om een goed gesorteerd Streekmarkt aanbod te behouden.
 • Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

OVERIGE VOORSCHRIFTEN

De deelnemer huurt alleen de ruimte van een kraam (incl kraam) Alle ruimte voor of naast de kraam behoort toe aan de organisatie, deze ruimte kan alleen in overleg met organisatie opgevuld worden. Het is niet altijd mogelijk iets naast / buiten de kraam te plaatsen vanwege belangen van bewoners en winkels en voorschriften van de gemeente.

Alle voordeuren, looppaden, stegen, nooduitgangen, brandtrappen en vluchtwegen, dienen vrij te blijven, de deelnemers dienen alle aanwijzingen van Brandweer, Beheerders en Organisatie direct op te volgen.

Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid t.o.v. derden.

De deelnemers zijn vanaf de toewijzing van hun standplaats/kraam verantwoordelijk voor deze plaats. Zij dienen zelf te controleren of kappen / zeilen voldoende vastzitten en de kraam afdoende verankerd is.

Stroomvoorziening

 • Indien u stroom nodig heeft bent dient u dit bij de inschrijving te boeken en aan de organisatie kenbaar te maken.
 • De Streekmarkt organisatie zorgt voor adequate stroom voorzieningen. U kunt alleen gebruikmaken van de stroomvoorziening wanneer u deze vooraf geboekt hebt. Let op: dit wordt gecontroleerd op de marktdag.
 • De organisatie stelt per te gebruiken apparaat (incl eigen verlichting) een stroompunt ter beschikking. Het is niet toegestaan meer dan 1 apparaat per stroompunt te gebruiken. Doorlussen naar anderen is niet toegestaan.
 • Stroomkosten: Eur 15 ex. btw per aansluiting
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een haspel of verlengsnoer van voldoende lengte (minimaal 30 meter), voorzien van normale geaarde stekkers en geschikt voor buitengebruik.
 • Haspels moeten volledig worden uitgerold voor gebruik. Eventueel overtollige kabel kunt u in lange lussen onder uw kraam leggen.
 • Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan.

Bakken en braden

Voor het gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften:

 • de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten;
 • de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke
 • de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal;
 • de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder
 • er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
 • er is een CO2-blusser aanwezig: met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, en waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
 • in gebruik zijnde apparatuur wordt niet verplaatst • Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgendevoorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.

Kwaliteit, warenwet etc.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

Tijdens de Streekmarkt:

 • Aanwijzingen van de organisatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag leidt tot uitsluiting van de markt. Er bestaat dan geen recht op teruggave van betaalde kosten.
 • Indien u gaat bakken of braden dient u in het bezit te zijn van een draagbaar blusmiddel.
 • Met betrekking tot halen, brengen en bereiden van eetwaren moeten de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren in acht worden genomen.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor het einde van de Streekmarkt de kramen te ontruimen.

Schenken of verkopen van alcoholische dranken:

 • Het schenken van zwak alcoholische dranken is toegestaan. De verkoop van flessen zwakalcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Het schenken van Sterk Alcoholische dranken is altijd verboden.
 • Overtredingen van wet- en regelgeving met betrekking tot schenken of verkoop van alcoholische dranken, geconstateerd tijdens een door de bevoegde instanties uitgevoerde controle, hebben verwijdering van de markt tot gevolg. Eventuele boetes en andere sancties, opgelegd door de bevoegde instanties, komen geheel voor rekening van de overtreders. De Streekmarkt zal hiervan te allen tijde gevrijwaard blijven door de deelnemer die de overtreding begaan heeft. De Streekmarkt heeft het recht alle eventuele nadelige gevolgen zoals boetes en andere schades, die ontstaan als gevolg van een overtreding, te verhalen op de overtredende deelnemer.

Na afloop van De Streekmarkt:

 • Om 18:00 uur zal De Streekmarkt sluiten en vanaf 18.30 uur kunt u het marktterrein per auto weer bereiken. Houd rekening met uw collega’s wanneer u met uw auto over het marktterrein rijdt.
 • Vuilnis, lege flessen, dozen etc dient u zelf mee te nemen en zelf af te voeren. Er staan voldoende containers opgesteld.
  U dient uw standplaats en kraam schoon op te leveren, anders worden schoonmaakkosten  van minimaal EUR 50,- in rekening gebracht.
 • Uiterlijk een uur na afloop van De Streekmarkt dient uw kraam leeg te zijn.

Overige:

 • Gebruik van de naam “De Streekmarkt” is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden tenzij met schriftelijke toestemming van de De Streekmarkt organisatie.
 • De Streekmarkt organisatie behoudt zich het recht voor deelname te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 • De Streekmarkt organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de De Streekmarkt op eigen risico. Daarnaast kan De Streekmarkt organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering. Deelname zonder WA verzekering is niet toegestaan.
 • De Streekmarkt organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • Na betaling factuur ontvangt u van ons PR materiaal zoals flyers, posters en materiaal voor uw website.
 • Bij  afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt u 50% van het inschrijfgeld retour
 • Bij ernstige wanbetaling wordt een incassoprocedure gestart. De kosten daarvan zijn voor rekening van de debiteur en bedragen tenminste EUR 50,-
 • In gevallen, waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van De Streekmarkt.

De Streekmarkt, Juni 2013